Phòng Thu Âm Chuyên NGhiệp

46998054264_81b224574b_m

Công ty ở Đồng Nai. Mỗi năm 1-2 lần lại đến Báu Studio thực hiện hợp ca

Công ty ở Đồng Nai. Mỗi năm 1-2 lần lại đến Báu Studio thực hiện hợp ca. Lần này phối beat luôn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.